1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Welke gegevens wij van jou verwerken is afhankelijk van het contact dat wij met jou hebben:

Als je gebruik maakt van een van onze diensten, dan vragen wij voor de uitvoering ervan de volgende gegevens: contactgegevens (of de contactgegevens van de wettelijke vertegenwoordiger als je jonger bent dan 16 jaar) zoals voornaam, achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, leeftijd, bankrekeningnummer, creditcardgegevens, gegevens pinbetaling, huurders en relaties.

Bij indiensttreding: Voornaam, achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, leeftijd, nationaliteit, geslacht, BSN nummer, relatiestatus, soort ID, ID nummer en geldigheidsduur, pas/profiel foto (kopie ID), betalingsgegevens zoals; factuuradres, bankrekeningnummer, gegevens vorige werkgever, vorige functiegegevens, vorige inkomensgegevens, gevolgde opleidingen, diploma’s.

Als je informatie hebt opgevraagd of je hebt contact met ons gehad, dan kunnen wij de volgende gegevens van jou verzamelen: voornaam, achternaam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, in welke dienst je geïnteresseerd bent en aanbiedings-, advies- en klachtinformatie.

Het is niet zo dat we altijd alle gegevens van je gebruiken. Vaak is dit maar beperkt tot een aantal van bovengenoemde soorten gegevens.

2. Hoe komen wij aan jouw persoonsgegevens?

In de meeste gevallen krijgen wij de gegevens rechtstreeks van jou. Afhankelijk van de dienst die je bij ons afneemt zijn sommige gegevens verplicht en andere optioneel. Bij het invullen geven wij aan welke gegevens noodzakelijk zijn en welke optioneel.

Dan zijn er gegevens waarvoor wij van jou nadrukkelijk toestemming vragen, zoals gebruik van ‘online’ technieken: gegevens voor het maken van video’s en/of foto’s ten behoeve van de marketing.

3. Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?

De doeleinden waarom wij jouw persoonsgegevens verwerken zijn:

 1. Wij gebruiken je gegevens om contact met je op te kunnen nemen.
 2. Om je gebruikersinformatie en serviceberichten te kunnen sturen.
 3. Om door middel van enquêtes verkregen informatie (anoniem) te analyseren, zodat we diensten kunnen verbeteren en nieuwe diensten kunnen ontwikkelen die beter aansluiten bij je interesses.
 4. We houden je graag op de hoogte. Bijvoorbeeld door persoonlijke aanbiedingen als e-mails en nieuwsbrieven.
 5. Om ervoor te zorgen dat als je solliciteert het zoeken naar banen en matchen zo goed mogelijk en op maat gebeurt. Dit op basis van de beoordeling van jouw beschikbaarheid, geschiktheid, kwalificaties en vaardigheden. Niet alleen ten aanzien van de huidige vacatures, maar ook voor vacatures waarvan wij denken dat deze in de toekomst interessant kunnen zijn voor jou. Dit laatste gebeurt bijvoorbeeld bij seizoen medewerkers.
 6. Voor een correcte en verplichte administratie ter uitvoering van de met jou gesloten overeenkomst.
 7. Om te voldoen aan de wet- en regelgeving.

Wil je liever geen persoonlijke aanbiedingen of nieuwsbrieven ontvangen? Geen probleem, elke nieuwsbrief of persoonlijke aanbieding die wij versturen bevat een afmeldmogelijkheid waarmee je je kunt uitschrijven.

4. Jonger dan 16 jaar?

Als je jonger dan 16 jaar bent, mag je ons alleen persoonsgegevens verstrekken als je daarvoor toestemming hebt gekregen van een van je ouders of een wettelijk vertegenwoordiger die dit privacybeleid heeft gelezen.

5. Waarom mogen wij jouw persoonsgegevens gebruiken?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van een van onderstaande wettelijke grondslagen:

 1. In de meeste gevallen omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de met jou gesloten overeenkomst. Bijvoorbeeld entreekaartje, abonnement, gebruikers- huurovereenkomst. 
 2. Omdat dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting*, bijvoorbeeld je betaalgegevens.
 3. Omdat verwerking noodzakelijk is voor het kunnen behartigen van een gerechtvaardigd belang, bijvoorbeeld bij een bedrijfsbelang. Hierbij maken wij altijd een belangenafweging of dat dit belang groter is dan jouw privacybelang. Deze belangenafweging leggen we vast en hierover informeren we je. 
 4. Je hebt expliciet toestemming** gegeven.

6. Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig. Het is daarbij niet mogelijk om maar één bewaartermijn te hanteren. In sommige gevallen bepaalt de wet hoe lang wij gegevens mogen of moeten bewaren. We bewaren je persoonsgegevens in ieder geval zolang je gebruik maakt van onze diensten en bij inactiviteit ook nog een kleine periode daarna.

Financiële gegevens uit overeenkomsten bewaren we minimaal 7 jaar na het beëindigen van jouw relatie met Overbos Recreatiepark. Mocht je hier specifieke vragen over hebben, dan kun je dit laten weten via

Sollicitatiegegevens, als je hier uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven, bewaren wij 1 jaar.

7. Met wie delen wij jouw gegevens?

Wij verstrekken alleen persoonsgegevens aan anderen als dit op grond van de wet is toegestaan en noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering van Overbos Recreatiepark.

Soms zijn wij wettelijk verplicht bepaalde persoonsgegevens door te geven aan de overheid. Denk daarbij aan de Belastingdienst, Gemeente, Provincie, Politie, Justitie of toezichthouders zoals de autoriteiten NVWA, WhvbZ en de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als het nodig is om een goede uitvoering te geven van de diensten, uit de met jou gesloten overeenkomst, kunnen wij gegevens aan andere bedrijven verstrekken. Dit zijn bijvoorbeeld bedrijven die toegangspasjes maken, incassobureau’s en verzekeraars. Met deze partijen leggen wij afspraken vast om jouw privacy te waarborgen.

8. Wat zijn jouw rechten?

Gegevens inzien of verbeteren. Je hebt het recht om ons te vragen welke persoonsgegevens wij van jou verwerken en om onjuiste gegevens te laten aanpassen. We proberen ervoor te zorgen dat je deze rechten zoveel mogelijk zelf kunt uitoefenen doordat je bijvoorbeeld in de profielpagina op een van onze websites (‘mijn omgeving’, indien aanwezig) je gegevens kunt inzien en corrigeren. Wij stellen controlevragen of vragen om een kopie van jouw identiteitsbewijs* om je te identificeren. Binnen vier weken ontvang je een reactie van ons.

In sommige gevallen kunnen we ervoor kiezen om geen gegevens te geven zoals bijvoorbeeld over je gezondheid bij of na een incident. In een dergelijk geval geven we bij je aan hoe de informatie wel gedeeld of opgevraagd kan worden.

Bij het verstrekken van een kopie van jouw identiteitsbewijs, raden we je ook aan om op de kopie aan te geven dat deze kopie bestemd is om jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens uit te kunnen oefenen.

Gegevens laten verwijderen en het recht om ‘vergeten’ te worden In een aantal gevallen en onder voorwaarden heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou hebben te laten wissen. Dit is het geval indien:

 1. De persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt.
 2. Je de toestemming voor het verwerken hebt ingetrokken.
 3. Je gegrond bezwaar maakt tegen de verwerking.
 4. Jouw persoonsgegevens door ons onrechtmatig zijn verwerkt.
 5. Er een wettelijke verplichting is om de persoonsgegevens te wissen.

Als wij niet voldoen aan jouw verzoek om jouw persoonsgegevens te laten wissen, informeren wij jou over de redenen waarom wij niet aan jouw verzoek zullen voldoen.

Beperking van de verwerking. Als je van mening bent dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken of dat de door ons verwerkte gegevens onjuist zijn, kun je verzoeken om beperking van de verwerking. Dit betekent dat de gegevens niet meer door ons mogen worden verwerkt.

Overdracht van je gegevens. Je hebt het recht om een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt voor de uitvoering van een overeenkomst die je met ons hebt gesloten of op basis van jouw toestemming. Het gaat hier alleen om persoonsgegevens die wij van jou zelf hebben ontvangen en niet om gegevens die wij van anderen hebben ontvangen. Het doel van dit recht is om jou in staat te stellen deze gegevens eenvoudig over te dragen aan een andere partij.

Recht van bezwaar. Je hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, die plaatsvindt op basis van ons gerechtvaardigd belang of het gerechtvaardigd belang van een ander. In dat geval zullen wij jouw gegevens niet langer verwerken, tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Afmelding van andere persoonlijke berichten van Overbos Recreatiepark. Je hebt het recht om je af te melden voor nieuwsbrieven of andere persoonlijke aanbiedingen over onze diensten en producten. In persoonlijke aanbiedingen en nieuwsbrieven vermelden wij altijd een afmeldmogelijkheid.

Overbos recreatiepark maakt gebruik van cookies voor webstatistieken en onderzoek om daarmee inzicht te verkrijgen hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Deze ‘analytische cookies’ bevatten een (uniek) nummer. Ze bevatten geen persoonsgegevens. Overbos recreatiepark kan deze cookies niet gebruiken om jou persoonlijk te herkennen. Ook kunnen cookies niet worden gebruikt om jou op andere websites te herkennen. De verzamelde anonieme gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan voor verbetering van de website en niet aan derden ter beschikking gesteld. Je ontvangt van ons daarom geen cookiemelding.

Wij maken geanonimiseerde profielen op basis van de gegevens die we verzamelen van jouw bezoeken aan onze websites. Dit doen wij om deze gegevens te analyseren om op die manier inzicht te krijgen in (toekomstige) handelingen en voorkeuren. Daar kunnen we dan op inspelen.

Overbos recreatiepark biedt een nieuwsbrief waarmee wij jou en andere geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van onze diensten en aanverwante onderwerpen. Je e-mailadres wordt alleen met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees of geïnteresseerden. Overige klanten kunnen persoonlijke aanbiedingen ontvangen voor vergelijkbare producten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonnee- en geïnteresseerde bestand van de nieuwsbrief wordt niet aan anderen verstrekt.

De privacywetgeving is in beweging. Wij kunnen deze privacyverklaring dan ook aanpassen om up tot date te blijven. Wij doen dit bij nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld als er iets verandert in onze bedrijfsactiviteiten, in de wet of rechtspraak. Wij raden je daarom aan deze privacyverklaring regelmatig opnieuw te bekijken bij een bezoek aan een van onze websites. Wij zullen je ook actief informeren over wijzigingen in deze privacyverklaring door middel van een pop-up banner, e-mail of nieuwsbericht op onze websites, via jouw ‘mijnomgeving’ (voorzover aanwezig) of door opnieuw je toestemming te vragen.

Heb je vragen en/of een klacht over deze privacyverklaring? Dan kun je contact opnemen met de contactpersoon bij Overbos recreatiepark B.V. via een e-mail naar of een brief naar:

Overbos Recreatiepark B.V.
Scheidingsweg 9
3871KD Hoevelaken

* In bepaalde gevallen zijn wij verplicht gegevens te verwerken. Bijvoorbeeld voor de Belastingdienst, Gemeente of Politie. Als gevolg van deze verplichtingen moeten wij bij jou deze gegevens opvragen.

**We vragen alleen jouw toestemming als dat nodig is voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Als wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van jouw toestemming, kun je je toestemming te allen tijde weer intrekken. Je kunt dit doen door contact met ons op te nemen. Dit kan via e-mail