Parkregels

 1. Toegankelijkheid

Een gezin bestaat uit 2 volwassenen en thuiswonende kinderen. De directie kan bezoekers de toegang tot het park weigeren, eventueel zonder opgaaf van reden. De directie is gerechtigd degenen, die zich niet houden aan de parkregels, dan wel zich op grove wijze of bij herhaling misdragen of de orde verstoren, te verzoeken het park te verlaten of van het park te (doen) verwijderen. Iedere gast heeft gratis toegang tot het natuurbad en mag gebruikmaken van grasstroken en ligweide.

 1. Bezoek

Bezoekers zijn bij ons van harte welkom tegen betaling van het geldende bezoekerstarief (kinderen tot 3 jaar zijn gratis). U kunt alleen als u zelf lijfelijk aanwezig bent bezoek ontvangen. Bezoek is toegestaan van 10.00 tot 23.00 uur. De parkgasten zijn verantwoordelijk voor aanmelding en betaling van het bezoekerstarief. Van bezoekers wordt eveneens verwacht dat zij de parkregels in acht nemen. Logees dienen zich bij de receptie te melden in verband met opname in het nachtregister en het betalen van het overnachtingtarief. Bezoekers zijn verplicht hun auto op het parkeerterrein te plaatsen buiten het park.

 1. Recreatieplas

Er wordt geen permanent toezicht gehouden bij het natuurbad. In verband met de veiligheid is het raadzaam om op elkaar te letten en in het bijzonder op de kinderen. Kleine kinderen mogen niet zonder toezicht van een volwassene bij of in het natuurbad komen. Huisdieren en gemotoriseerde vaartuigen zijn bij het natuurbad niet toegestaan (m.u.v. door het recreatiepark georganiseerde activiteiten waarbij een gemotoriseerd vaartuig benodigd is). Zwemmen is uitsluitend toegestaan in zwemkleding. Duiken is toegestaan bij een waterdiepte van 2.00 meter. Het is verboden duiksport uit te oefenen. Het is verboden om met drones boven Overbos Recreatiepark te vliegen c.q. film/foto opnamen te maken. Het gebruik van speeltoestellen en overige voorzieningen geschiedt op eigen risico. De directie van het natuurbad kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade ten gevolge van verlies c.q. ontvreemding van zijn of haar goederen en lichamelijk letsel voortvloeiend uit enig ongeval. Gebruik van het natuurbad mag vanaf 08.00 uur in de morgen tot zonsondergang.

 1. Speedgate

De toegang tot het terrein wordt afgesloten door een mechanische speedgate installatie. Het gebruik hiervan is op eigen risico. De directie is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik van de speedgate installatie. Gebruikers van de speedgate zijn aansprakelijk voor schade die, door verkeerd gebruik, aan de installatie wordt aangericht. In verband met uw veiligheid is het passeren van de openstaande speedgate installatie met fietsen, kinderwagens, bromfietsen e.d. ten strengste verboden. U wordt verzocht altijd de in- en uitrit vrij te houden voor het doorgaand verkeer. Als bij toeval de speedgate openstaat wanneer u aankomt of vertrekt, wilt u dan alsnog even stilstaan voor de stopstreep en inloggen met uw pasje zodat u wordt geregistreerd. Dit voorkomt problemen met opnieuw in- of uitrijden.

Voor het bedienen van de speedgate heeft u een pasje nodig. Deze kunt u bij de receptie tegen een borg verkrijgen. Voor elke caravan is 1 pasje beschikbaar.  De speedgate werkt van ‘s-morgens 07.00 tot ’s-avonds 23.00 uur. Het is niet toegestaan tussen 23.00 en 07.00 uur met motorvoertuigen op het park te rijden. Uiteraard kunnen er door de directie, met schriftelijke toestemming, uitzonderingen gemaakt worden voor zieken en gehandicapten. U kunt in noodgevallen wel 24 uur per dag het terrein verlaten.  De speedgate sluit na ieder voertuig.

 1. Verkeer

De maximumsnelheid op ons terrein is 5 km per uur (stapvoets). Dit geldt voor alle vervoermiddelen. Parkeren van voertuigen is alleen mogelijk op de algemene parkeerplaatsen. In de vakantieperiode is het niet toegestaan met auto’s over de paden te rijden. De rest van de tijd mag er bij de caravan met toestemming geladen en gelost worden.
Sleutel bij hoge uitzondering tussen 10.00 en 19.00 uur op te halen bij de Serre, buiten openingstijden Serre bij woonhuis. Paaltjes gelijk op slot als u naar de caravan rijdt en sleutel binnen 15 min. inleveren. Voor iedere caravan is er 1 parkeerplaats op het terrein. Verblijft u 2 dagen of langer niet op het park dan kunt u uw auto niet op het park laten staan.  Fietsen, motoren, skelters enz. mogen na ’s-avonds 21.00 uur niet meer op openbare plaatsen, zoals paden, parkeerplaats, strand e.d. achterblijven. Parkeren derhalve op uw eigen standplaats.

 1. Geluidsoverlast

Het is niet toegestaan om radio’s, tv’s, muziekinstrumenten of andere geluidsdragers zodanig te gebruiken dat zij overlast bezorgen aan de andere gasten. Tussen 23.00 en 07.00 uur dient er absolute rust te heersen.

 1. Vuilafvoer

Alle afval in de bakken deponeren. Ook kleine propjes en peuken. Iedere gast is verplicht zijn afval op eigen terrein te bewaren. Huishoudelijk afval kunt u in gesloten zak in de daarvoor bestemde verzamelplaatsen deponeren met behulp van een speciale SEP-KEY. Gebruik zakken van max. 40 liter. Op deze plaats kunt u ook uw glas en papier kwijt. Grofvuil moet u zelf afvoeren naar de daarvoor bestemde gemeentelijke instantie. Tuinafval (zonder plastic zak) kunt u via de groenbak afvoeren. Bij renovatie heg en tuinen bent u verplicht het groenafval zelf af te voeren buiten het park. De SEP-KEY kunt u opwaarderen bij de receptie.

 1. Gebruik terrein

Het is niet toegestaan om op het terrein sleuven, geulen en gaten te graven of in bomen te klimmen, bloemen en struiken te plukken, bomen te snoeien of bomen te rooien. Hekken en afrasteringen plaatsen en grensbeplanting verwijderen is eveneens verboden. De heggen aan de pad zijde mogen niet hoger zijn dan 1.50 meter. Het is niet de bedoeling dat men over de afrastering heen klimt om het bos te betreden. Er is een speciale ingang bij de parkeerplaats. De sleutel van het hek is bij de directie verkrijgbaar. U bent verplicht het hek achter u te sluiten. Het is niet toegestaan om zonder toestemming in groepsverband te slapen op de openbare plaatsen. U mag na overleg met de directie op de openbare plaatsen vanaf 10.00 uur stoelen met eventuele tafel neerzetten. Deze moeten echter voor 23.00 uur weer op uw eigen plek terug worden gezet. Ouders en/of verzorgers mogen kinderen niet zonder toezicht laten, ook niet in tent of caravan.

Activiteiten in groepsverband dienen vooraf te worden goedgekeurd door de directie.

 1. Open vuur

De directie kan gebruik van barbecues, vuurkorven, tuinkachels. e.d. verbieden, wanneer de weersomstandigheden, of een te dichte bezetting van het park, aanleiding geven, of als medeparkgebruikers er overlast van ondervinden. Barbecueën is alleen toegestaan in een deugdelijke barbecue. Neem bij het barbecueën de volgende regels in acht. *gebruik een veilige barbecue plaats de barbecue niet op een zachte ondergrond * houdt brandblusmiddelen bij de hand * gebruik aanmaakblokjes en geen spiritus* laat de barbecue na gebruik 12 uur afkoelen.

 1. Gebruik sanitaire voorzieningen, eigen toilet

De toiletgebouwen op het park worden door ons zo schoon mogelijk gehouden. Werkt u eraan mee dat het zo blijft. Kinderen onder de 6 jaar mogen slechts onder begeleiding van een volwassene gebruik maken van de sanitaire voorzieningen. Wilt u er op letten dat de sanitaire gebouwen geen speelplaatsen voor kinderen zijn. Streng zal worden opgetreden tegen hen, die hun behoeften doen buiten de daarvoor aangewezen plaatsen. Dit geldt voor jong en oud. Geen vochtige doekjes, maandverband etc. door het toilet spoelen! Er ontstaan helaas steeds meer verstoppingen door vochtige doekjes. Wilt u deze doekjes apart weggooien en niet door de wc spoelen. Ondanks het etiket, dat aangeeft dat de doekjes oplossen, gebeurt dit niet snel genoeg. Teneinde verwarring en verstopping te voorkomen dus geen vochtige doekjes, in welke vorm dan ook, door het toilet spoelen!!!!!!!!!

 1. Wateraansluiting

Al   het water op het recreatiepark is drinkwater en dus zeer kostbaar. Gebruik het als zodanig, laat uw kinderen er niet mee spelen en probeer het gebruik te beperken. Vanaf een aansluitpunt van een aansluiting is de recreant verantwoordelijk voor de storingen en/of werking van de betreffende aansluiting. Voor de wateraansluiting betekent dit direct na de watermeter. U dient ervoor te zorgen dat alle leidingen die u zelf aanlegt vanaf het tappunt, voldoen aan de eisen van de nutsbedrijven. Tevens dienen, voor aanvang van de winterperiode, alle leidingen deugdelijk te worden afgetapt. Het zelf uitvoeren van veranderingen aan leidingen of aansluitingen, aangelegd door de directie, is niet toegestaan. Alle aansprakelijkheid voor schade aan leidingen en eventueel waterverlies, ontstaan door nalatigheid van huurders, is voor rekening van de huurders.

 1. Huisdieren

Honden dienen altijd aangelijnd te zijn en buiten het park uitgelaten te worden. Huisdieren mogen zich niet langs of bij het water bevinden (zie afbeelding). Heeft uw hond toch zijn behoefte op de verkeerde plaats gedaan, wees dan zo sportief om dit zelf op te ruimen. Een schepje of zakje dient u tijdens het uitlaten van de hond altijd verplicht bij u te dragen. Katten altijd op de bak en niet in de tuin van de buren. Zie afbeelding 1.

 1. Vissen

Vissen is alleen toegestaan op de aangeven zone (zie afbeelding). De vissers dienen altijd rekening te houden met de badgasten.  De vissen en watervogels mogen niet gevoerd worden. Vissen mag alleen met het aas aan de hengel. Er mag niet worden bijgevoerd omdat dit de PH-waarde van het water verhoogt. De kans op extra bacteriën zoals blauwalg neemt daardoor sterk toe. Het is niet toegestaan om met meer dan 2 hengels p.p. te vissen. Vissen tussen 22.00-08.00 uur en van 1 oktober tot 31 maart is streng verboden. Wij willen u verzoeken, mocht u tijdens het vissen een brasem vangen, deze vis bij ons af te geven zodat wij hem elders kunnen onderbrengen.

De brasem moet nl uit onze recreatieplas verdwijnen omdat visstand en speciaal waterkwaliteit negatief worden beïnvloed. Bij calamiteiten kan een visverbod worden opgelegd dit. Dit wordt kenbaar gemaakt op het park zelf. Zie afbeelding 2.

 1. Seizoenplaats

Per plaats is slechts 1 kampeermiddel toegestaan. Een voortent mag geplaatst worden met een maximumdiepte van 3,5 meter en niet breder dan de opbouw van de caravan (de dissel moet dus vrij blijven). Voor het plaatsen van een luifel en een vlonder geldt dat deze niet dieper mogen zijn dan 3 meter en niet breder dan de voortent. De luifel mag slechts aan de zijkanten dicht zijn. De voorzijde moet altijd open te zijn, tenzij: u niet aanwezig bent. De luifel (incl. voorpand) in dezelfde stijl is als de voortent en beide voorpanden (van de voortent en de luifel) erin geritst zijn. Aan het einde van het seizoen dient u de door u gehuurde plaats netjes, vlak en vrij van rommel (ook vlonders e.d.) op te leveren. Bij nalatigheid worden de opruimkosten aan u doorberekend. Als service sturen wij u aan het einde van het huidige seizoen een nieuwe overeenkomst voor het volgende jaar, zodat u de eerste keus heeft voor uw huidige plaats. Indien u hiervan geen gebruik wenst te maken kunt u dit voor 1 oktober van het lopende jaar aan ons kenbaar maken.

 1. Verhuur

Verhuurder dient 48 uur voor aankomst van huurders de volledige personalia, dus naam, adres, woonplaats en geboortedatum van elk persoon aan ons door te geven, via app/mail. Aankomsttijd huurders is mogelijk tussen 10.00 en 19.00 uur, Mocht die tijd hierbuiten vallen, dan verwachten wij dat u, of een van de uwen, deze huurders begeleidt naar uw chalet. Voor verhuur berekenen wij het dan geldende verblijfstarief. Verlaten huurders echter op vertrek- dag het terrein na 10.00 uur dan brengen wij ook voor deze dag het verblijfstarief in rekening. Aangezien u contact heeft met de huurder, vragen wij u uw huurders op de hoogte te brengen van onze parkregels. Door duidelijkheid vooraf, neemt de kans op onaangename verrassingen af en zal dat bijdragen aan het vakantiegevoel van uw huurder, en onze gast. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor uw huurders, dus ook bij eventuele financiële nalatigheid. Uw onderkomen enkel en alleen verhuren is niet toegestaan op ons park, Eigen gebruik is verplicht gedurende minimaal 14 dagen in het hoogseizoen. Ook het verhuren van meerdere onderkomens door 1 eigenaar is niet toegestaan. Stacaravans en chalets mogen van 1 april tot 1 oktober voor recreatief gebruik worden verhuurd. Er mag niet worden verhuurd aan personen die dit als tijdelijk onderkomen zien, om welke reden dan ook Verhuren van stacaravan en chalet aan groepen jongeren onder de 21 jaar is niet toegestaan. Mocht bij aankomst blijken dat dit wel het geval is dan wordt de toegang tot chalet/stacaravan geweigerd. Stacaravans/ chalets dienen uitsluitend in overeenstemming met hun recreatiebestemming te worden gebruikt. Het is niet toegestaan om vanuit de stacaravan en/of chalet bedrijfsactiviteiten of beroepen uit te oefenen. Mocht u zich als eigenaar/ verhuurder niet aan deze regels conformeren, dan behouden wij ons het recht voor om uw verhuuractiviteiten te laten beëindigen.

 1. Permanente bewoning

In de periode 1 april tot 31 oktober mag u onbeperkt aanwezig zijn. Van 1 november tot 31 maart mag u maximaal 2 dagen of 2 nachten per week aanwezig zijn met uitzondering van de reguliere schoolvakanties. Bij overtreding wordt dit als permanente bewoning gezien. In dat geval ontbinden wij de overeenkomst per direct en wordt u de toegang tot het park ontzegd. Inschrijving in G.B.A. of aanvragen van een uitkering op Scheidingsweg 9 is uitdrukkelijk verboden. Bij overtreding hiervan ontbinden wij de overeenkomst per direct en wordt u de toegang tot het park ontzegd. PERMANENTE BEWONING VAN KAMPEERMIDDELEN IS UITDRUKKELIJK VERBODEN.

 1. Onderhoud vakantieverblijf en standplaats

 De recreant is verplicht zijn vakantieverblijf en standplaats in behoorlijke staat te houden. Bij in gebreke blijven zijn wij genoodzaakt dat voor u te doen. Uiteraard brengen wij u de kosten hiervoor in rekening. Zichtbare opslag van goederen e.d. onder of rond het vakantieverblijf is niet toegestaan

 1. Bouwvoorschriften

Het aanbrengen van bouwsels (en/of het wijzigen daarvan) aan de caravan c.q. schuur is niet toegestaan. Voor een berging c.q. schuur bij uw caravan gelden de volgende regels. Per caravan mag 1 berging c.q. schuur worden geplaatst van maximaal 7,5 m2 en niet hoger dan 2,50 meter. Tevens bent u gebonden aan kleurstellingen voor de buitenkant van uw caravan en schuur, daar deze per sector van het terrein zijn vastgesteld.                                                                                                                      

 1. Bouwtijden

Om de noodzakelijke rust op het terrein te waarborgen mag men geen bouwwerkzaamheden verrichten c.q. laten verrichten gedurende de landelijke schoolvakanties.

 1. Aan-of verkoop caravan

Aan- of verkoop van een op het park aanwezige caravan, in combinatie met overdracht standplaats, is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de directie.  Koper en verkoper zijn aanwezig bij ondertekening overeenkomst.   Voor de overdracht wordt € 250,00 per overdracht in rekening gebracht aan de verkoper, voor plaatsing in verkoopbord en/of op onze internetsite gaan wij € 50,00 per jaar rekenen. Te oude of slechte caravans worden eventueel verwijderd en zeker niet op de plaats doorverkocht. Caravans ouder dan 25 jaar mogen uitsluitend met toestemming van de directie op de plaats worden doorverkocht. Aan- en verkoop door handelaren van caravans op het terrein is niet toegestaan.

 1. Opzeggingen en betalingen

Jaarplaatshouders die hun standplaats niet willen continueren dienen dit voor 1 oktober schriftelijk kenbaar te maken. Bij continuering dient men de jaarbijdrage voor 1 januari te betalen. Eventuele betalingsregelingen alleen in overleg.

 1. Wet op privacy

Foto’s en sociale media. De gasten en bezoekers van Overbos Recreatiepark zijn zich ervan bewust dat er foto’s en/of videobeelden van hen kunnen worden gemaakt die de directie van Overbos Recreatiepark eventueel kan aanwenden in het kader van commerciële of publicitaire doeleinden. Bij het betreden van het park, en door kennisname van de bepalingen van dit reglement, wordt de bezoeker dan ook geacht hiermee akkoord te gaan en de vereiste toestemming, zoals bedoeld in artikel 10 van de wet op de auteursrechten en de naburige rechten, te verlenen. Iedere bezoeker heeft het recht zich te verzetten tegen het nemen en publiceren van foto’s van zichzelf. Indien u van dit recht gebruik wenst te maken, kun u dit vooraf schriftelijk laten weten.

Op een aantal locaties op Overbos Recreatiepark zijn camera’s geplaatst. Deze camera’s worden alleen gebruikt voor de beveiliging van onze gasten, goederen van gasten en/of gebouwen op Overbos Recreatiepark.

Zo zijn er camera’s geplaatst waar transacties plaatsvinden. Deze camera’s zijn zo opgesteld dat ze de privacy niet schenden. Mocht er iets verdachts gebeuren dan zullen de gemaakte beelden geraadpleegd worden.

 1. AVG-wetgeving

De NAW-gegevens van iedere gast worden offline bewaard en uitsluitend gebruikt voor het verifiëren van de juiste persoonsgegevens, bij de boeking, noodzakelijk contact tijdens uw verblijf op ons park, en eventuele vragen. NAW-gegevens en plaatsnummers worden niet doorgegeven aan derden zonder mondelinge toestemming van de naamdrager. Bij een reservering op Overbos Recreatiepark ga u akkoord met het ontvangen van onze nieuwsbrief. Mocht u dit niet wensen dan kunt u dit schriftelijk aan ons laten weten.

 1. Aansprakelijkheid staanplaatshouder

Betreden van het park en eventuele deelname aan activiteiten, georganiseerd door Overbos vinden plaats voor eigen risico. De Directie is niet aansprakelijk voor diefstal, schade e.d., ontstaan door welke oorzaak dan ook bijvoorbeeld brand, vallende takken of bomen, tenzij sprake is van grove schuld. Verzekeringen tegen diefstal, inbraak, storm e.d. dient u zelf af te sluiten. Het (ver)plaatsen van kampeermiddelen geschiedt alleen door medewerkers van Overbos maar voor rekening en risico van de eigenaar van het kampeermiddel. Het plaatsen van een kinderzwembadje of jacuzzi op de plaats die door de recreant is gehuurd, is toegestaan, mits daarbij altijd een volwassene aanwezig is die toezicht houdt. De recreant is in dat geval altijd verantwoordelijk voor iedereen die zich in of rondom het kinderzwembadje/jacuzzi bevindt.

 1. Sanctie

Alle op het park aanwezige personen worden geacht op de hoogte te zijn van de geldende gedragsregels en overige bepalingen. In gevallen waarin deze gedragsregels niet voorzien, beslist de directie van Overbos. De directie behoudt zich het recht voor eventueel corrigerend op te treden.  Dit zal veelal schriftelijk gebeuren.  Indien u een van onze regels niet naleeft, zullen wij u een waarschuwing geven. Als u daar geen gehoor aan geeft, kunnen wij de overeenkomst met u opzeggen. Wij kunnen u in dat geval met onmiddellijke ingang de toegang tot ons park ontzeggen.
Hebt u onenigheid in welke vorm dan ook, laat dit dan niet tot een handgemeen komen want dat kan, ongeacht de schuldvraag, leiden tot onmiddellijke verwijdering van het terrein inclusief uw caravan binnen 24 uur RAADPLEEG DE DIRECTIE.

 1. Aanpassingen parkregels

De parkregels kunnen te allen tijde worden aangepast.

 1. Recron voorwaarden

Op al onze verblijfovereenkomsten zijn de Recron voorwaarden van toepassing.

Slotbepaling:

In alle gevallen waarin bovengenoemde voorwaarden niet voorzien beslist de directie. Deze gedragsregels en overige bepalingen zijn er niet om u in uw vrijheid te belemmeren, maar om de sfeer op het park aangenaam en leefbaar te houden. Wij rekenen op uw naleving en uw medewerking.

Hoevelaken, 1 oktober 2023

Namens de Directie

K.A. Schreuder