1. Toegankelijkheid  Een gezin bestaat uit 2 volwassenen en thuiswonende kinderen. De directie kan bezoekers de toegang tot het park weigeren, eventueel zonder opgaaf van reden. De directie is gerechtigd degenen, die zich niet houden aan de parkregels dan wel zich op grove wijze of bij herhaling misdragen of de orde verstoren, te verzoeken het park te verlaten of van het park te (doen ) verwijderen. Iedere gast heeft gratis toegang tot het natuurbad en mag  gebruik maken van grasstroken en ligweide.
 2. Bezoek   Bezoekers zijn bij ons van harte welkom tegen betaling van het geldende bezoekerstarief (kinderen tot 3 jaar zijn gratis). U kunt alleen als u zelf lijfelijk aanwezig bent bezoek ontvangen. Bezoek is toegestaan van 10.00 tot 23.00 uur. De parkgasten  zijn verantwoordelijk voor aanmelding en betaling van het bezoekerstarief. Van bezoekers wordt eveneens verwacht dat zij de parkregels in acht nemen. Loge’s dienen zich bij de receptie te melden in verband met opname in het nachtregister en het betalen van het overnachtingtarief. Bezoekers zijn verplicht hun auto op het parkeerterrein te plaatsen buiten het park.
 3. Recron voorwaarden  Op al onze verblijfovereenkomsten zijn de Recron voorwaarden van toepassing.
 4. Slagboom  Voor het bedienen van de slagboom heeft u een badge nodig. Deze  kunt u bij de receptie tegen een borg verkrijgen. Voor elke caravan is 1 badge beschikbaar.  De slagboom werkt van ‘s-morgens 07.00 tot ’s-avonds 23.00 uur. Het is niet toegestaan tussen 23.00 en 07.00 uur met motorvoertuigen op het park te rijden. Uiteraard kunnen er door de direktie met schriftelijke toestemming, uitzonderingen gemaakt worden voor zieken en gehandicapten. U kunt in noodgevallen wel 24 uur per dag het terrein verlaten. De badge registeert de in- en uitgang. Daarom is het belangrijk dat u altijd de badge gebruikt, ook als de slagboom open staat. De slagboom sluit na ieder voertuig.
 5. Verkeer  De maximum snelheid op ons terrein is 5 km per uur (stapvoets). Dit geldt voor alle vervoermiddelen. Parkeren van voertuigen is alleen mogelijk op de algemene parkeerplaatsen. In de vakantieperiode is het niet toegestaan met auto’s over de paden te rijden. De rest van de tijd mag er bij de caravan met toestemming geladen en gelost worden. Sleutel bij hoge uitzondering tussen 10.00 en 19.00 uur op te halen bij de Serre, buiten openingstijden serre bij woonhuis. Paaltjes gelijk op slot als u naar de caravan rijdt en sleutel binnen 15 min. inleveren. Voor iedere caravan is er 1 parkeerplaats op het terrein,verblijft u 2 dagen of langer niet op het park dan kunt u u auto niet op het park laten staan.  Fietsen, motoren, skelters enz. mogen na ’s-avonds 21.00 uur niet meer op openbare plaatsen, zoals paden, parkeerplaats, strand e.d.  achterblijven. Parkeren derhalve op uw eigen standplaats.
 6. Geluidsoverlast  Het is niet toegestaan om radio’s, tv’s, muziekinstrumenten of andere geluidsdragers zodanig te gebruiken dat zij overlast bezorgen aan de andere gasten. Tussen 23.00 en 07.00 uur dient er absolute rust te heersen .
 7. Vuilafvoer  Alle afval in de bakken deponeren. Ook kleine propjes en peuken. Iedere gast is verplicht zijn afval op eigen terrein te bewaren. Huishoudelijk afval kunt u in gesloten zak in de daarvoor bestemde verzamelplaatsen deponeren met behulp van  een speciale SEP-KEY. Gebruik zakken van  max. 40 ltr. Op deze plaats kunt u ook uw glas en papier kwijt. Grofvuil moet u zelf afvoeren naar de daarvoor bestemde gemeentelijke  instantie. Tuinafval (zonder plastic zak) kunt u via de groenbak afvoeren. Bij renovatie heg en tuinen bent u verplicht het groenafval zelf af te voeren buiten het park. De SEP-KEY kunt u opwaarderen bij de receptie.
 8. Open vuur  De directie kan gebruik van barbecues, vuurkorfen , tuinkachels. e.d. verbieden, wanneer de weersomstandigheden of een te dichte bezetting van het park daartoe aanleiding geven, of als medeparkgebruikers er overlast van ondervinden. Barbecuen is alleen toegestaan in een deugdelijke barbecue. Neem bij het barbecuen de volgende regels in acht. *gebruik een veilige barbecue plaats de barbecue niet op een zachte ondergrond * houd brandblusmiddelen bij de hand * gebruik aanmaakblokjes en geen spiritus* laat de barbecue na gebruik 12 uur afkoelen.                                                                                                                                                                                             
 9. Gebruik sanitaire voorzieningen  De toiletgebouwen op het park worden door ons zo schoon mogelijk gehouden. Werkt u er aan mee dat het zo blijft. Kinderen onder de 6 jaar mogen slechts onder begeleiding van een volwassene gebruik maken van de sanitaire voorzieningen. Wilt u er op letten dat de sanitaire gebouwen geen speelplaatsen voor kinderen zijn. Streng zal worden opgetreden tegen hen, die hun behoeften doen buiten de daarvoor aangewezen plaatsen. Dit geldt voor jong en oud. Het is verboden verband e.d. door het toilet te spoelen.
 10. Huisdieren  Honden dienen altijd aangelijnd te zijn en buiten het park uitgelaten te worden. Huisdieren mogen zich niet langs of bij het water bevinden. (zie afbeelding)        Heeft uw hond toch zijn behoefte op de verkeerde plaats gedaan, wees dan zo sportief om dit zelf op te ruimen. Een schepje of zakje dient u tijdens het uitlaten   van de hond altijd verplicht bij u te dragen. Katten altijd  op de bak en niet in de tuin van de buren.
 11. Gebruik terrein  Het is niet toegestaan om op het terrein sleuven, geulen en gaten te graven of in bomen te klimmen, bloemen en struiken te plukken, bomen te snoeien of bomen te rooien. Hekken en afrasteringen  plaatsen en grensbeplanting verwijderen is eveneens verboden. De heggen aan de padzijde mogen niet hoger zijn dan 1.50 mtr. Het is niet de bedoeling dat men over de afrastering heen klimt om het bos te betreden. Er is een speciale ingang bij de parkeerplaats. De sleutel van het hek is bij de directie verkrijgbaar. U bent verplicht het hek achter u te sluiten. Het is niet toegestaan om zonder toestemming in groepsverband te slapen op de openbare plaatsen. Ouders en/of verzorgers mogen kinderen niet zonder toezicht laten, ook niet in tent of caravan.Activiteiten in groepsverband dienen vooraf  te worden goedgekeurd door de directie
 12. Verhuur  Verhuur van uw caravan is alleen toegestaan in het seizoen van 1 april tot 1 oktober
 13. Aansprakelijkheid  Betreden van het park en eventuele deelname aan activiteiten, georganiseerd door Overbos vinden  plaats voor eigen risico. De Directie is niet aansprakelijk voor diefstal, schade e.d., ontstaan door welke oorzaak dan ook,bijvoorbeeld brand, vallende takken of bomen, tenzij sprake  is van grove schuld.. Verzekeringen tegen diefstal, inbraak, storm e.d. dient u zelf af te sluiten. Het (ver)plaatsen van kampeermiddelen geschiedt alleen door medewerkers van Overbos maar voor rekening en risico van de eigenaar van het kampeermiddel.
 14. Sanctie  Alle op het park aanwezige personen worden geacht op de hoogte te zijn van de geldende gedragsregels en overige bepalingen. In gevallen waarin deze gedragsregels niet voorzien, beslist de directie van Overbos. De directie behoudt zich het recht voor eventueel  corrigerend op te treden.  Dit zal veelal schriftelijk gebeuren.  Indien u een van onze regels niet naleeft, zullen wij u een waarschuwing geven. Als u daar geen gehoor aan geeft, kunnen wij de overeenkomst met u opzeggen. Wij kunnen u in dat geval met onmiddellijke ingang de toegang tot ons park ontzeggen, eventueel zonder opgaaf van reden. Hebt u onenigheid in welke vorm dan ook, laat dit dan niet tot een handgemeen komen want dat  kan, ongeacht de schuldvraag, leiden tot onmiddellijke verwijdering van het terrein inclusief uw caravan binnen 24 uur RAADPLEEG DE DIRECTIE.
 15. Aanpassingen parkregels  De parkregels kunnen te  allen tijden worden aangepast.
 16. Permanente bewoning  In de periode 1 april tot 31 oktober mag u onbeperkt aanwezig zijn. Van 1 november tot 31 maart mag u maximaal 2 dagen en/ of 2 nachten per week aanwezig zijn met uitzondering van de reguliere schoolvakanties. Bij overtreding wordt dit als permanente bewoning gezien. In dat geval ontbinden wij de overeenkomst per direct en wordt u de toegang tot het park ontzegd. Inschrijving in G.B.A. of aanvragen van een uitkering op Scheidingsweg 9 is uitdrukkelijk verboden. Bij overtreding hiervan ontbinden wij de overeenkomst per direct en wordt u de toegang tot het park ontzegd. PERMANENTE BEWONING VAN KAMPEERMIDDELEN IS UITDRUKKELIJK VERBODEN.
 17. Opzeggingen en betalingen  Jaarplaatshouders die hun standplaats niet willen continueren dienen dit voor 1 oktober schriftelijk kenbaar te maken. Bij continuering dient men de jaarbijdrage voor 1 januari te betalen. Eventuele betalingsregelingen alleen in overleg.
 18. Bouwvoorschriften  Het aanbrengen van bouwsels (en/of het wijzigen daarvan) aan de caravan  cq schuur is niet toegestaan.Voor een berging c.q schuur bij uw caravan gelden de volgende regels. Per caravan mag 1 berging cq schuur worden geplaatst van maximaal  7,5 m2 en niet hoger dan 2,50 meter. Tevens bent u gebonden aan kleurstellingen voor de buitenkant van u caravan en schuur, daar deze zijn  per sector van het terrein zijn vastgesteld.
 19. Bouwtijden  Om de noodzakelijke rust op het terrein te waarborgen mag men geen bouwwerkzaamheden verrichten c.q laten verrichten gedurende de landelijke schoolvakanties.
 20. Onderhoud vakantieverblijf en aanleg  De recreant is verplicht zijn vakantieverblijf en standplaats  in behoorlijke staat te houden. Bij in gebreke blijven zijn wij genoodzaakt dat voor u te doen. Uiteraard brengen wij u de kosten hiervoor in rekening. Zichtbare opslag van goederen e.d. onder of rond het vakantieverblijf is niet toegestaan.
 21. Aan-of verkoop caravan  Aan- of verkoop van een op het park aanwezige caravan, in combinatie met overdracht standplaats, is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de direktie.  Koper en verkoper zijn aanwezig bij ondertekening overeenkomst, voor de overdracht wordt € 250,00 per overdracht in rekening gebracht aan de verkoper, voor ophanden in verkoopbord en/of op onze internetsite gaan wij € 50,00 per jaar  rekenen. Te oude of slechte caravans worden eventueel verwijderd en zeker niet op de plaats doorverkocht. Caravans ouder dan 25 jaar mogen uitsluitend met toestemming van de direktie op de plaats worden doorverkocht. Aan- en verkoop door handelaren van caravans op het terrein is niet toegestaan. 
 22. Vissen  Vissen is alleen toegestaan op de aangeven zone (zie afbeelding) de vissers dienen ten alle tijden rekening te houden met de badgasten.  De vissen en watervogels mogen niet gevoerd worden. Vissen mag alleen met het aas aan de hengel. Er mag niet worden bijgevoerd omdat dit de PH-waarde van het water verhoogt. De kans op extra bacteriën zoals blauwalg neemt daardoor sterk toe. Het is niet toegestaan om met meer dan 2 hengels p.p. te vissen. Vissen tussen 22.00-08.00 uur en van 1 oktober  tot 31 maart  is strikt verboden. Wij willen u verzoeken, mocht u tijdens het vissen een brasem vangen, deze vis bij ons af te geven zodat wij hem elders kunnen onderbrengen. De brasem moet nl uit onze recreatieplas verdwijnen omdat visstand en speciaal waterkwaliteit negatief worden beinvloedt. Bij calamiteiten kan een visverbod worden opgelegt dit  wordt kenbaar gemaakt op het park zelf.Slotbepaling:In alle gevallen waarin bovengenoemde voorwaarden niet voorzien  beslist de directie.Deze gedragsregels en overige bepalingen  zijn er niet om u in uw vrijheid te belemmeren, maar om de sfeer op het park aangenaam en leefbaar te houden. Wij rekenen op uw naleving en uw medewerking.
 23. Hoevelaken, 1 oktober 2016
  Namens de Directie,
  K.A. Schreuder